NYEM RAU QHOV NO rau Kev Ua Haujlwm

Ua tsaug rau koj txoj haujlwm nyob hauv North Bay Regional Center. Nplooj ntawv no muaj cov ncauj lus txog cov haujlwm uas tab tom qhib tam sim no.

Kom nkag siab ntxiv txog lub luag haujlwm ntawm tus Service Coordinator, thov saib cov duab hauv qab no.

Thov nco ntsoov, tsis yog txhua yam kev pabcuam uas tau hais hauv video tau muaj nyob rau ntawm txhua qhov chaw hauv Regional Center.


NBRC yog ib qho Chaw Ua Haujlwm Kev Sib Luag. Txhua tus neeg thov kev tsim nyog yuav tau txais kev txiav txim siab rau kev ua haujlwm tsis hais txog haiv neeg, xim, kev ntseeg, kev ntseeg, kev ntseeg, hnub nyoog, kev sib yuav, kev ua plees ua yi,