Txoj Cai & Kev Cai

California Txoj Cai Pabcuam Thaum Ntxov (Early Intervention Services Act)

Cal. Gov. Code Secs. 95000 - 95030 thiab cov cai hauv Title 17 CCR tswj cov kev pabcuam thaum ntxov rau txhua tus menyuam muaj hnub nyoog hauv 0 - 3 hauv Kalifonias. California Txoj Cai Pab Thaum Ntxov (Early Intervention Services Act) yog tsim los "muab lub zog thoob hauv lub xeev, kev ua haujlwm, tsev neeg, chaw zov me nyuam, kev sib koom tes, tsim muaj cov kev pabcuam thaum ntxov thiab txhawb cov menyuam mos thiab cov menyuam yaus thiab lawv tsev neeg." [Cal . Gov. Code Sec. 95002.] Tus nqi no pib ua haujlwm rau lub Cuaj hli 30, 1993. Yog xav paub ntxiv txog California Txoj Cai Ntxov Saib Ntxov, nias ntawm no

Lanterman Developmental Disabilities Services Act

Txoj cai Lanterman Developmental Disabilities Act ("Lanterman Act" lossis "Act") yog txoj cai uas muab rau cov neeg xiam oob khab hauv California txoj cai thiab kev txhawb zog uas yuav ua rau lawv ua neej nyob muaj kev ywj siab thiab qhov qub. Txoj Cai Lanterman Act pib nrog ntu 4500 thiab sau los ntawm 4846 ntawm California Txoj Cai Tswj Kev Xiam Hlwb thiab Tsev Kawm Ntawv. Cov kev pabcuam thiab txhawbzog yuavtsum tau ntsib ob qhov kev xav tau thiab kev xaiv ntawm txhua tus tibneeg. §§ 4501, 4512 (b). Yog xav paub ntxiv txog Lanterman Act, nias ntawm no mus rau Chav Ua Haujlwm Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv lossis qhib qhov tshiab 2021 version ntawm no: Lanterman Txoj Cai.

Npe 17 California Txoj Cai Tswj Kev Cai

California Txoj Cai Tswjfwm Kev Cai (CCR) muaj cov kev cai uas tau txais los ntawm lub xeev cov koom haum tau pom zoo thiab tau pom zoo thiab tau pom zoo los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm, thiab tau muab xa mus rau tus Secretary of State. Lub CCR muaj 28 npe thiab muaj cov kev cai ntawm kwv yees li 200 cov chaw khiav dej num. Yog xav paub ntxiv txog Title 17, nias ntawm no

Transparency thiab Txheeb

North Bay Regional Center tau sib zog ua haujlwm rau cov lag luam thiab cov ntaub ntawv xov xwm los ntawm kev txhawb kom pom kev zoo, thiab ua kom tau raws li Tsoomfwv ntawm Senate Bill 74, uas tau pom zoo los ntawm Governor Brown thaum Lub Peb Hlis 24, 2011. Nyem no kom paub ntau ntxiv.

Ua Haujlwm Ua Ntej (Lub Koom Haum 1041): ntxiv ntau yam dej num uas yuav tsum ua kom paub ntxiv thiab txhim kho kev ua haujlwm rau cov neeg muaj kev xiam oob khab, nrog rau cov ntaub ntawv qhia rau cov hluas thiab cov tsev neeg txog kev pab cuam thiab kev txhawb nqa uas txhawb kev hloov ntawm tsev kawm ntawv mus ua haujlwm thiab kev sib tw kev ua haujlwm, xws li kev kawm tiav qib siab, thiab kev pabcuam nrhiav haujlwm. Nyem no rau cov lus qhia ntxiv.