Lanterman Act

Lanterman Developmental Disabilities Services Act

Txoj Cai Lanterman Developmental Disabilities Act ("Lanterman Act" los yog "Act") yog txoj cai uas muab rau cov neeg xiam oob khab hauv California txoj cai thiab kev txhawb zog uas yuav pab lawv ua neej nyob tau ywj siab dua. Txoj Cai Lanterman Act pib ntawm tshooj 4500 thiab khiav los ntawm tshooj 4846 ntawm California Txoj Cai Tswjfwm Kev Noj Qab Haus Huv thiab Cov Tsev Kawm Ntawv. Cov kev pabcuam thiab txhawbzog yuavtsum tau ua kom tau raws li kev xav tau thiab cov kev xaiv ntawm txhua tus tibneeg: §§ 4501, 4512 (b). Yog xav paub ntxiv txog Lanterman Act, nias ntawm no