Cov lus qhia ntxiv rau Kev Them Nqi rau Cov Kev Pab Cuam Tsis Nyob Ze

Cov ntawv sau no muab sau meej meej rau Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Kev Loj Hlob (Chav Haujlwm) Lub Tsib Hlis 7, 2020, qhia hais txog kev pab tsis them nqi kev pab nyiaj rov qab thaum lub Xeev Muaj Xwm Ceev tshaj tawm vim tias QHID-19 nrog rau lwm cov nyiaj tau txais los ntawm COVID-19.

Thov saib daim ntawv ceeb toom ua tiav ntawm no: Cov lus qhia ntxiv rau Kev Them Nyiaj rau Cov Kev Pabcuam Tsis Muaj Haujlwm Thaum Lub Xeev Lub Xeev Xwm Txheej Ceev 6-18-20