Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo hauv Santa Rosa Lub Rau Hli 5 thaum 6 teev tsaus ntuj!

Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo Tom Ntej yog Lub Rau Hli 5, 2024 thaum 6:00 teev tsaus ntuj ntawm NBRC Santa Rosa Office lossis ntawm Zoom.

520 Mendocino Avenue

Santa Rosa, CA 95401

Thov nyem qhov txuas hauv qab no los koom nrog Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

Lossis Xov Tooj: 1 669 900 6833
ID Webinar: 897 0968 7840
Lo lus zais: 912329

Thov hu rau (707) 256-1224 yog xav paub ntxiv lossis kev pab. Muaj kev pab txhais lus Mev thiab Asmeskas Lus Txhais.

Saib Habla Español

Kev txhais Lus Txhais Lus Asmeskas Muaj

Lub Rau Hli 5, 2024 Cov Rooj Sib Tham Cov Rooj Sab Laj Txhua Xyoo