Lub rooj sib tham pawg thawj coj hauv Napa - Plaub Hlis 3rd thaum 6 teev tsaus ntuj

Lub Rooj Sib Tham Tom ntej no yog lub Plaub Hlis 3, 2024 thaum 6:00 teev tsaus ntuj ntawm NBRC's Napa Office lossis ntawm Zoom.

610 Airpark Road, Napa, CA 94558

Thov nyem qhov txuas hauv qab no los koom nrog Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

Lossis Xov Tooj: 1 669 900 6833
ID Webinar: 897 0968 7840
Lo lus zais: 912329

Thov hu rau (707) 256-1224 yog xav paub ntxiv lossis kev pab. Muaj kev pab txhais lus Mev thiab Asmeskas Lus Txhais.

Saib Habla Español

Kev txhais Lus Txhais Lus Asmeskas Muaj

Lub Plaub Hlis 3, 2024 Pawg Neeg Saib Xyuas Lub Rooj Sib Tham Pob

ProvElig Flyer BOD 4.3.24 Lus Askiv_Spanish