Pawg Thawj Coj Rooj Sib Tham 10/6/21 thaum 6 teev tsaus ntuj

Lub rooj sib tham tom ntej ntawm Pawg Thawj Coj yog Lub Rooj Sib Tham Lag Luam Tsis Txaus Siab uas tau teem tseg raws li hauv qab no:

 

HNUB TIM: Lub Kaum Hli 6, 2021

SIJHAWM: 6:00 p.m.

QHOV CHAW:           Ntawm Zoom

 

Thov nyem qhov txuas hauv qab no kom tuaj koom lub vev xaib:

https://us02web.zoom.us/j/88155755357?pwd=dWIrTWVyaUYxSytLUkZvYWsvMVJtUT09

 

Koom Tes Los Ntawm Xovtooj:

Tus Xov Tooj: 1-669-900-6833

Webinar ID: 897 0968 7840

Cov lej cim: 912329

Saib Habla Español

 

 

 

NCO TSEG: Cov ntawv ceeb toom tau tshaj tawm ntawm www.nbrc.net. Txhua lub rooj sib tham tau ua rau cov neeg xiam oob qhab thiab txhua tus tswv cuab ntawm cov pej xeem raug caw tuaj koom. Thov hu rau Janelle Santana ntawm (707) 256-1224 yog xav paub ntxiv lossis thov kom muaj kev hloov pauv lossis cuam tshuam txog kev xiam oob qhab.

Lub Kaum Hli 6, 2021 Pawg Pob