Pawg Thawj Coj Lub Rooj Sib Tham - Lub Peb Hlis 6th hauv Fairfield

Lub Rooj Sib Tham Tom ntej no yog lub Peb Hlis 6, 2024 thaum 6:00 teev tsaus ntuj ntawm Solano County Office of Education lossis ntawm Zoom.

5100 Business Center Drive, Fairfield, CA 94534

Thov nyem qhov txuas hauv qab no los koom nrog Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

Lossis Xov Tooj: 1 669 900 6833
ID Webinar: 897 0968 7840
Lo lus zais: 912329

Thov hu rau (707) 256-1224 yog xav paub ntxiv lossis kev pab. Muaj kev pab txhais lus Mev thiab Asmeskas Lus Txhais.

Saib Habla Español

Kev txhais Lus Txhais Lus Asmeskas Muaj

Lub Peb Hlis 6, 2024 Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Sib Tham Pob