Cov Kev Pab Rau Cov Neeg Laus

Cov neeg laus cov neeg hauv lub tsev pabcuam hauv nroog muaj ntau cov kev pabcuam hauv cov kev pabcuam uas muaj, cov kev kawm txog kev kos duab mus rau kev ua haujlwm, nyob ntawm lawv qhov xav tau thiab lawv cov kev xav tau. Lawv cov thawj coj hauv North Bay Regional Center yuav pab tau lawv los sojntsuam cov kev pabcuam, thiab pab lawv nrhiav cov kev pabcuam rau tus kheej kom pom cov uas tsimnyog. Tsis tas li ntawd, tus thawj coj yuav pab nrhiav kev pab thauj mus los kom tsim nyog rau thiab los ntawm qhov kev pab cuam rau txhua tus neeg tau txais kev pab.

Daim Ntawv Qhia Txog Hnub Hnub - Lus Mev

Hnub Qhia Txog Cov Lus Qhia