Tus Neeg Tau Txais Kev Ua Haujlwm

NBRC ntseeg tias kev txhawb pab yuav tsum muaj rau cov tib neeg muaj kev xiam oob qhab los pab them lub sijhawm zoo los tuav haujlwm thiab pab txhawb txoj haujlwm.

"Ib Pab Txhawb Kev Ua Haujlwm Ib Leeg" yog kev qhia ua haujlwm thiab lwm cov kev pabcuam kev ua haujlwm rau cov neeg tau txais kev pabcuam los ntawm lub chaw haujlwm hauv cheeb tsam hauv kev txhawb nqa kev ua haujlwm ntawm cov kws qhia haujlwm-piv rau ib tus-rau-ib, txog thaum ua haujlwm tiav. Kev pab tus kheej yuav muab tau rau lossis tawm haujlwm.

Nyem no rau cov lus qhia ntxiv.