Nyob rau hauv lub zej zog

North Bay Cheeb Tsam Lub Chaw hauv cheeb tsam cog lus nrog cov neeg muab kev pab ncaj qha uas muab kev txhawb rau tus tib neeg uas muaj kev tsis taus loj hlob los nyob hauv zej zog thiab kwv yees kev ua neej ntawm cov tib neeg tsis muaj kev tsis taus. Txog qhov ntawd kawg Bay Bay Lub Chaw hauv Cheeb Tsam muab rau cov tib neeg muaj kev tsis taus ntawm kev loj hlob muaj ntau yam kev ua neej nyob uas txhawb nqa cov hauv kev nyob hauv qhov chaw muaj kev txwv tsawg tshaj plaws uas zoo tshaj plaws kom tau raws li tus neeg xav tau.

Cov piv txwv ntawm cov txheej txheem nyob rau hauv no yog:

  • Chaw Zov Me Nyuam Hauv Zos
  • Tsev Neeg Hauv Tsev Neeg Lub Tsev
  • Muaj Kev Pab Rau Yus Tus Kheej thiab Muaj Kev Txhawb Nqa
  • Intermediate Care Facilities

Tag nrho cov kev xaiv nyob hauv kev sib tham tau sib tham txog ntawm Pab Neeg Program Planning Team.

Kev Xaiv Nyob Hauv Vaj Tsev Daim Ntawv Qhia

Sp.Living Options Tseeb Daim Ntawv