Cov Kev Pabcuam Menyuam Yaus

Cov Kev Pabcuam Menyuam Yaus muaj rau cov menyuam hnub nyoog 3 txog 22 xyoos. Kev saib xyuas cov kev pabcuam rau cov menyuam yaus hnub nyoog tshaj 3 yuav suav nrog cov neeg hauv tsev neeg thiab tej zaum yuav suav nrog:

Cov Kev Pabcuam Menyuam yaus kuj tseem tuaj yeem pab cov tsev neeg nkag mus thiab tawm suab rau ib tus neeg kom tau txais kev pabcuam tsim nyog los ntawm kev ua haujlwm nrog tsev kawm ntawv tsim thiab saib xyuas kev nqis tes ua txoj haujlwm Kev Kawm Ntawv Ntev uas feem ntau muaj hauv lawv lub nroog ib cheeb tsam.