Kev Them Nqi Tsev Neeg Ib Xyoos

Ib xyoos twg Lub Xya hli ntuj ntawm 2011, cov Legislators ntxiv tshooj (WIC 4785) mus rau Lanterman Developmental Disabilities Act, txhim tsa Tsev Txheej Txhim Kho Tsev Neeg Txhua Xyoo (AFPF) rau cov tsev neeg muaj menyuam hnub nyoog nyob hauv tsev.

Leej Twg Yuav Tsum Tau Them Nqi Ib Xyoo?

Yog tias koj tus tub los yog tus ntxhais nyob hauv 18 xyoo thiab nyob hauv tsev, nws yog ib tug neeg muaj lub luag haujlwm hauv lub regional center THIAB tau txais kev pabcuam los ntawm lub tsev pabcuam hauv lub cheebtsam tsis yog kev soj ntsuam, lub sijhawm, lossis kev zov menyuam, koj tuaj yeem soj ntsuam tau $ 200 txhua xyoo tsev neeg qhov kev pab cuam.
Txoj cai lij choj xav kom txhua xyoo kev pabcuam tsev neeg yuav tsum tau soj ntsuam txhua lub xyoo rau hnub xyoo ntawm qhov kev ntsuam xyuas thawj zaug.
Txhua xyoo thaum tsev neeg raug txheeb xyuas los txiav txim qhov kev tsim nyog rau tus nqi, tsev neeg yuav muaj lub sijhawm los thov kev kho lossis kev zam.
Cov nyiaj raug them mus rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Loj Hlob (DDS) los ntawm kev kos lossis nyiaj xaj. Lub tsev pabcuam hauv tej cheebtsam tsis tau txais koj cov nqi them.
Nyeem ntxiv: Tsev Neeg Phau Ntawv Qhia Txog Kev Them Nqi Tsev Neeg Ib Xyoos

Niam Txiv Kev Them Nqi rau cov menyuam hnub nyoog yau uas nyob sab nraum tsev neeg lub xeev: Xeev California kom cov niam txiv ntawm cov menyuam hnub nyoog qis dua 18 xyoo uas nyob sab nraud ntawm tsev neeg (hauv tsev muaj ntawv tso cai los ntawm lub chaw hauv cheeb tsam) yuav tsum raug ntsuas niam txiv nqi.

SP2013 PACKET