Kev Tsim Nyog

Txhua tus neeg uas nyob rau hauv Sonoma, Solano, los yog Napa Counties, tsis hais hnub nyoog li cas los yog nyiaj tau, leej twg yog ntseeg tau los yog muaj kev pheej hmoo ntawm kev loj hlob ntawm kev loj hlob tej zaum yuav tau txais kev ntsuas nkag los ntawm NBRC cov kws tshaj lij kuaj mob los txiav txim siab tias nws tsim nyog rau cov kev pabcuam hauv ib cheeb tsam. Qhov tsis taus ntawm kev loj hlob txhais tau tias yog qhov tsis taus uas tshwm sim ua ntej lub hnub nyoog 18, yog qhov muaj kev tsis taus ntau, thiab xav kom txuas ntxiv mus ib txhis.

Lub tsev pabcuam hauv tej cheebtsam pabcuam cov tibneeg uas muaj cov hauv qab no kev loj hlob tsis zoo:

 • Kev Tsis Taus
 • cerebral Palsy
 • qaug dabpeg
 • Autism

Cov neeg uas muaj qhov mob tsis zoo uas pom zoo rau kev xiam hoob qhab, uas yuav tsum tau muab cov kev kho mob zoo ib yam li cov neeg uas muaj kev xiam hlwb xiam oob qhab kuj tseem raug txiav txim rau qhov tsim nyog hauv lub cheeb tsam.

Tus neeg thov nkag ua haujlwm tseem yuav tsum muaj a kev muaj mob xiam oob qhab. "Kev muaj mob xiam oob khab" txhais tias:

 1. Ib qho teeb meem uas tshwm sim hauv kev loj hlob ntawm kev paub thiab / los sis kev ua haujlwm, ua tus cev tsis zoo los mus npaj kev sib koom tes thiab kev sib koom tes ntawm cov kev pabcuam tshwj xeeb los yog kev pabcuam rau tus neeg kom ua tiav siab tshaj plaws thiab:
 2. Lub neej muaj kev txwv ntawm kev ua haujlwm, raws li tau txiav txim los ntawm lub tsev pabcuam hauv tej cheebtsam, hauv peb lossis ntau dua ntawm cov haujlwm hauv qab no, uas tsim nyog rau tus neeg lub hnub nyoog:
  1. Kev hais lus thiab kev hais lus
  2. kawm
  3. Kev saib xyuas tus kheej
  4. Mobility
  5. Kev tswj tus kheej
  6. Peev xwm rau kev ywj siab nyob
  7. Kev khwv nyiaj txiag txaus noj

Cov kev xiam oob qhab loj hlob tsis yog yuav tsum muaj kev tsis haum xeeb rau:

 1. Cov kev puas siab puas ntsws qhov twg muaj kev puas hlwb los yog ua haujlwm tau zoo uas tshwm sim los ntawm qhov tshwm sim ntawm lub hlwb los yog kev kho mob rau qhov tsis meej ntawd. Cov kev puas siab puas ntsws xws li psycho-social deprivation thiab / lossis kev mob hlwb, mob neurosis lossis tus cwj pwm tsis zoo txawm hais tias kev sib raug zoo thiab kev txawj ntse tau dhau los ua qhov tsis txaus ntseeg ua ib qho tseem ceeb ntawm kev cuam tshuam.
 2. Kawm kev xiam oob qhab.  Kev xiam oob qhab yog ib qho uas pom tau tias qhov kev sib txawv ntawm kev txawj ntse thiab qhov tseeb ntawm kev kawm ntawv thiab tsis yog los ntawm kev tsis paub txog kev txawj ntse, kev kawm lossis kev puas hlwb, kev puas hlwb, kev puas hlwb lossis kev poob siab.
 3. Lub cev muaj sia nyob hauv lub cevCov. Cov xwm txheej no suav nrog kev tsis txaus siab thaum yug los lossis cov mob uas tau los ntawm kab mob, kev sib tsoo, lossis kev txhim kho tsis raug uas tsis cuam tshuam nrog cov leeg hlwb uas ua rau muaj qhov xav tau kev kho mob zoo ib yam li cov kev xiam oob khab.

YUAV UA LI CAS THOV RAU COV KEV PAB