Cov Kev Npaj Pabcuam Rau Tsev Neeg (IFSP)

Lub hauv paus loj thiab / los yog LEA rau txhua tus me nyuam mos los yog me nyuam me, uas tau raug soj ntsuam thiab soj ntsuam, hauv 45 hnub ntawm qhov tau txais, los ntawm lub cheeb tsam hauv cheeb tsam lossis LEA, ntawm kev hais lus lossis kev sau ntawv tsuas yog tsim los ntawm IFSP raws li muab rau hauv 52107 ntawm txoj cai ntawm cov cai.
Kev tshuaj xyuas IFSP tsis tu ncua rau tus menyuam mos lossis menyuam yaus thiab tus menyuam mos lossis menyuam menyuam tsev neeg yuav tsum ua txhua txhua rau lub hlis, lossis ntau dua yog tias xav tau kev hloov, lossis yog niam txiv thov kom rov kuaj dua. Yog xav nyeem ntxiv, nyem qhov no.