4/2/21 Rooj Sib Tham Zej Zog Hauv Lus Askiv thiab Lus Spanish

Plaub Hlis 2, 2021 1:30 - 2:30 teev tsaus ntuj

North Bay Lub Chaw Haujlwm Hauv Cheeb Tsam tab tom muaj cov rooj sib tham hauv zej zog los sib tham txog cov kev hloov tshiab ntawm COVID-19 kuaj thiab txhaj tshuaj tiv thaiv los ntawm Zoom video sib tham Nov yog txoj hauv kev rau cov tib neeg tau txais kev pab thiab lawv tsev neeg nug cov lus nug thiab sib qhia. Txhawm rau koom nrog hauv cov rooj sib tham no, thov nyem rau ntawm Zoom qhov txuas hauv qab no. Yog tias koj muaj teeb meem sib txuas nrog audio lossis video, koj hu tau rau lub rooj sib tham uas siv tus lej xov tooj hauv qab no thiab daim ID rooj sib tham.

Koom Nrog Kev Sib Tham Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81671786904?pwd=UDB5SXRCcUZWMWVPTm5wUXlWUEowUT09

Hu rau koj qhov chaw nyob: 1 (669) 900-6833

Lub rooj sib tham ID: 816 7178 6904

Lo lus zais: 432095


2 de abril de 2021 1:30 - 2:30 tsaus ntuj

El Centro Regional del Norte de la Bahía está teniendo una serie de foros comunitarios para discutir los cambios relacionados con las pruebas y vacunas COVID-19 a través de videoconferencias de Zoom. Esta es una oportunidad para que las personas atendidas y sus familias hagan preguntas y compartir cov ntaub ntawv xov xwm. Para participar en esta reuniónes, oprima el enlace Zoom txuas ntxiv txuas ntxiv. Si tiene algún problema para conectarse con audio o video, también puede llamar para participar en la reunión utilizando el número de teléfono y número de keeb kwm pov thawj kev lom zem.

Unirse a la reunión Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81671786904?pwd=UDB5SXRCcUZWMWVPTm5wUXlWUEowUT09

Lub npe nrov teléfono: 1 (669) 900-6833

Cov cim qhia txog tus kheej: 816 7178 6904

Lo lus zais: 432095

Saib Habla Español