County Resources

NBRC koom tes nrog cov chaw khiav dej num hauv nroog thiab cov chaw muab kev pab cuam hauv peb lub nroog khiav dej num hauv peb lub nroog: Sonoma, Solano thiab Napa County. Nias lub npe ntawm lub nroog (sab xis) kom paub ntxiv txog tsoomfwv thiab zej zog cov kev pabcuam uas muaj nyob hauv thaj chaw ntawd.