Education

       Yuav Npaj Npaj rau IEP IEP Li Cas 

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Cov Cai thiab Feem Xyuam  IDEA 2004 cov cai thiab kev tswj kav kev kawm tshwj xeeb           

Chaw Haujlwm Tshwj Xeeb & Kev Pabcuam Kho Vaj Tse is mob siab rau kev txhim kho cov txiaj ntsig tau rau menyuam mos, menyuam yaus, menyuam yaus thiab cov hluas uas muaj qhov tsis taus thaum yug txog 21 xyoos.

o   IDEA   txhawb cov tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm thiab npaj rau kev sib tw thoob ntiaj teb los ntawm kev txhawb nqa kev kawm zoo thiab kom muaj kev sib npaug zos.

o   IDEA Kev Cai rau Niam Txiv Thaum kawg IDEA Tshooj B kev cai uas tej zaum yuav muaj kev txaus siab rau cov niam txiv

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Solano

Napa County Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv

Sonoma County Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv

Xav txog kev kawm qib siab? Cov menyuam kawm ntawv uas muaj kev xiam oos qhab tuaj pom tau tias ntau lub tsev kawm ntawv muaj cov chav haujlwm thiab cov kev pabcuam uas muaj chaw nyob, kev pabcuam, thiab pabcuam cov cuabyeej rau ntau yam kev xav tau. Nyeem ntxiv ntawm no. Koj tuaj yeem nias qhov txuas no rau “Kev yeej hauv Tsev Kawm Qib Siab: Ntawv Qhia rau Cov Tub Ntxhais Kawm Uas Xiam Oob Qhab” uas piav qhia txog cov cai ntawm cov menyuam kawm ntawv uas muaj kev tsis taus, nyiaj kawm ntawv, muaj kev cov nyom thiab ntau yam ntxiv rau txoj kev rau kev hloov mus rau qib siab.