Desayuno Legislativo en Santa Rosa 19 de abril/Lim cai noj tshais hauv Santa Rosa Plaub Hlis Ntuj 19th

 

El Comité Asesor de Políticas Públicas de nuestra Junta organizará un Desayuno Legislativo el 19 de abril en nuestra oficina de Santa Rosa entre las 9 am y las 10:30 am Este año, el enfoque del evento será eso tra aumentar de habla hispana. Mus ntsib el siguiente enlace para registrarse: https://bit.ly/nbrclegislativebreakfast

Pawg Neeg Saib Xyuas Txoj Cai Lij Choj ntawm Peb Pawg Thawj Coj tau npaj noj tshais rau Lub Plaub Hlis 19th ntawm peb lub chaw ua haujlwm Santa Rosa thaum 9 teev sawv ntxov txog 10:30 teev sawv ntxov. Xyoo no, qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshwm sim yuav nce kev nkag mus rau cov kev pabcuam rau peb cov zej zog hais lus Mev. Qhov kev tshwm sim yuav muaj ua lus Mev nrog txhais lus Askiv. Thov mus saib ntawm qhov txuas hauv qab no txhawm rau sau npe: https://bit.ly/nbrclegislativebreakfast