Developmental Disability & Neurodiversity Conference Lub Plaub Hlis 5th thiab/lossis 6th

Tam sim no peb tab tom muab cov neeg siv khoom thiab lawv tsev neeg lub sijhawm los thov North Bay Regional Center los pab nyiaj rau qhov kev tshwm sim no kom koj tuaj yeem tuaj koom! Thov nco ntsoov qhov kev hloov pauv ntawm qhov chaw nyob ntawm daim ntawv tshaj tawm tshiab thiab hu rau koj Tus Kws Pabcuam Pabcuam rau cov lus qhia ntxiv txog kev sau npe! Yog tias koj tab tom thov kom peb pab nyiaj rau qhov kev tshwm sim no, thov hu rau koj Tus Kws Pabcuam Pabcuam ua ntej ua ntej mus saib qhov txuas hauv qab no txhawm rau sau npe https://bit.ly/specialcareconference.