Tshiab DDS Cov Chaw Pabcuam Phau Ntawv Tshaj Tawm pib rau lub caij nplooj ntoos hlav/Lub caij ntuj sov 2024!

Thaum Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav / Lub Caij Ntuj Sov 2024, DDS tab tom nthuav tawm Daim Ntawv Teev Npe Muab Kev Pabcuam online. Nws lub peev xwm tag nrho yuav raug tso tawm hauv theem. Hauv thawj theem, cov tswv muab kev pabcuam thiab cov neeg sawv cev hauv cheeb tsam hauv cheeb tsam yuav raug caw los tsim ib tus as-qhauj thiab sib koom ua ke kom ntseeg tau tias cov ntaub ntawv muab kev pabcuam raug nyob hauv qhov system. Kev txhawb nqa, suav nrog kev cob qhia raws li qhov xav tau, yuav muaj sai sai.

Cov lus nug? Email rau peb providerdirectory@dds.ca.gov los yog tuaj saib peb hauv online ntawm https://www.dds.ca.gov/initiatives/provider-directory/.