Chaw Ua Haujlwm Kaw Hnub Monday Lub Plaub Hlis 1st

Ua raws li hnub Cesar Chavez, peb cov chaw ua haujlwm yuav raug kaw rau hnub Monday lub Plaub Hlis 1, 2024. Peb cov kev pabcuam tomqab ntawd tseem muaj rau cov xwm txheej tsis muaj kev khomob ntawm 1-800-884-1594. Paub tias yog Latino Asmeskas cov neeg ua haujlwm rau pej xeem txoj cai, Cesar Chavez tau coj hauv kev tawm tsam kom tau nyiaj ncaj ncees thiab tib neeg kev ua haujlwm rau cov neeg ua liaj ua teb thiab lawv tsev neeg. Nyob rau hauv kev hwm ntawm nws qhov laj thawj, peb xav kom koj zoo siab Cesar Chavez Hnub!