Thov teb rau DDS Surveyors-Hnub kawg txuas ntxiv txij Lub Rau Hli 30th txog Lub Xya Hli 31st

 

Lub Department of Developmental Services (DDS) muaj cov kws tshawb fawb hu rau cov neeg siv khoom thiab / lossis lawv tsev neeg thiab nug txog lawv qhov kev txaus siab ntawm cov kev pabcuam hauv cheeb tsam. Qhov no yog ib daim ntawv ntsuam xyuas kev nyab xeeb uas yuav pab tau kom peb ua tau zoo ntawm peb cov kev pabcuam thiab yuav qhia rau peb paub tias peb tuaj yeem txhim kho qhov twg. Peb ua tsaug rau koj ua ntej rau koj qhov kev koom tes!