Senior Companion Program

Kev Pab Cuam Rau Cov Neeg Laus pub rau cov neeg muaj hnub nyoog 55 xyoos thiab laus dua tau txais kev pabcuam rau lawv cov zej zog los ntawm kev sib qhia lawv lub sijhawm nrog cov laus uas muaj kev tsis taus. Cov Neeg Laus Txaus Siab Siv sijhawm ntev li 5-40 teev toj ib asthiv los pab cov neeg laus no ua lub neej ywj pheej thiab muaj lub neej ntau.

Tsis tas yuav tsum tau kawm ntawv. Dab tsi yog qhov tseem ceeb yog lub neej muaj kev txawj ntse thiab kev txawj ntse uas cov laus tau qhia! Cov Neeg Laus yuav tau txais cov nyiaj them se zam thiab lwm yam nyiaj pab. Chaw ua haujlwm pab dawb yog chaw ua yeeb yam, chaw ua haujlwm, chaw zov menyuam hnub laus, thiab cov kev pabcuam rau hnub.

Yog tias koj txaus siab los ua ib tug Neeg Ua Haujlwm Pabcuam Kev Ua Haujlwm Pabcuam Tshwj Xeeb  hu rau Melissa Slama at (707) 566-3005.

Mus saib peb tsab ntawv xov xwm!

Senior Companion Xov xwm