kev sib cog lus

Daim Ntawv Cog Lus Sib Cog

Daim ntawv cog lus txhua xyoo thiab daim ntawv cog lus thawm xyoo-xaus rau hauv nrog Department of Developmental Services (DDS) yog nyob no.

 

Daim ntawv cog lus twv txiaj

Daim ntawv cog lus khoom plig, nrog rau lub koom haum lossis tus tswv cuab uas tau txais daim ntawv cog lus, thiab qhov nyiaj thiab lub hom phiaj ntawm qhov khoom plig: Zej Zog Kev Npaj Pab Hauv Lub Zej Zog (CRDP) / Kev Npaj Rau Lub Zej Zog (CPP)

Cov lus cog tseg tau tso cai los ntawm Pawg Neeg Thawj Coj

 

Vendor Requirements

Yuav tsum muaj ntawv kho mob

E-nqi

Cov Lus Qhia Txog Cov Nyiaj Txiag / Cov Neeg Muag Khoom Hluav Taws Xob

SIR Qhia Txog Kev Hais Qhia