Kawm txuas ntxiv

North Bay Lub Chaw Haujlwm Hauv Cheeb Tsam tso siab rau lub zej zog ntawm cov neeg tshaj lij, kev kawm, siab hlub, thiab cov neeg muab kev pabcuam / chaw nyob zoo muab kev pabcuam zoo rau zej zog, kev pabcuam hauv zejzos, kev pabcuam rau cov neeg siv. Cov chaw muab kev pab nyob hauv nroog / chaw nyob no muab peb lub zeem muag thiab qhuas kom ua tau zoo raws li qhov xav tau ntawm cov tib neeg muaj kev tsis taus, thiab lawv tsev neeg.

ib California Code of Regulations Title 17, cov kev qhia txuas ntxiv yuav tsum muaj rau cov neeg nyob hauv / chaw nyob kom tswj tau cov kev pab cuam muaj kev pab cuam nyob siab thiab muaj cov xuaj moos kawm txuas ntxiv sib txawv raws cov qib kev pabcuam.

Kev kawm txuas ntxiv yog qhov yuav tsum tau ua hauv ib lossis ntau qhov chaw tshwj xeeb vim lawv muaj feem rau kev npaj thiab siv cov chaw nyob hauv cov neeg xiam oob khab:

Rau cov lus qhia nyeem ntawm no.