Service Provider

North Bay Regional Center tau tso siab rau lub network ntawm cov neeg muaj kev sib raug zoo, muaj kev sib raug zoo, thiab muaj cov kev pabcuam zoo los tsim cov kev pabcuam zoo, kev pabcuam tus tibneeg uas txhawb kev ywj pheej los ntawm cov haujlwm ua haujlwm hauv lub zej zog. Cov chaw muab kev pab no qhia peb lub zeem muag thiab kev cog lus los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov tib neeg uas muaj kev xiam oob khab los ntawm cov kev txwv tsis pub muaj kev txwv thiab kev siv nyiaj tsawg.

Rau cov npe ntawm cov chaw muab kev pabcuam NBRC, lossis cov neeg muag khoom ntawm peb Transparency nplooj