Lub npe 17

Lub npe 17 yog ib feem ntawm lub California Txoj Cai Tswjfwm Kev Cai uas muaj cov cai hais txog Department of Developmental Services (DDS) thiab lwm cov cai. Cov uas hais txog DDS, pib ntawm Tshooj 50201, them nqi ntawm niam txiv cov nqi, kev tsis sib haum xeeb ntawm cov paj, txoj cai rau kev tshawb fawb, tus neeg muaj txoj cai, kev ntsuam xyuas nyiaj txiag thiab kev txiav txim siab, kev ncaj ncees, cov txheej txheem muag khoom, kev tswj hwm hauv cheeb tsam thiab cov txheej txheem, cov txheej txheem rau cov kev pabcuam hauv zej zog thiab cov kev pabcuam hauv tsev hauv tsev, thiab cov chaw tu hauv tsev thiab cov kev pabcuam.