Grupo de Enfoque – 13 de junio

Sa ika-13 ng Hunyo, ang NBRC ay magho-host ng Focus Groups sa Espanyol upang maunawaan ang mga pangangailangan ng ating komunidad na nauugnay sa wika at kultura. Iho-host ang pulong na ito sa pamamagitan ng Zoom mula 6:00pm hanggang 7:30pm. Mangyaring sumangguni sa mga flyer para sa karagdagang impormasyon. Ang mga pamilya at indibidwal na pinaglilingkuran ng NBRC ay makakatanggap ng gift card para sa pakikilahok.

El 13 de junio, NBRC organizará un grupo de enfoque en español para comprender las necesidades de nuestra comunidad en relación con el idioma y la cultura. Esta reunion se llevará a cabo at través de Zoom mula 6:00 pm hanggang 7:30 pm Kumonsulta sa mga folletos para sa obtener más information. Las familias y las personas atendidas por NBRC recibirán una tarjeta de regalo por participar.