CLICK DITO para sa Mga Oportunidad sa Karera

Salamat sa iyong interes sa North Bay Regional Center. Ang pahinang ito ay naglalaman ng impormasyon sa mga posisyon na kasalukuyang bukas.

Upang mas mahusay na maunawaan ang papel ng Coordinator ng Serbisyo, mangyaring panoorin ang video sa ibaba.

Pakitandaan, hindi lahat ng mga serbisyo na tinalakay sa video ay magagamit sa bawat Regional Center.


Ang NBRC ay isang Employer na Katumbas ng Opportunity. Ang lahat ng mga kwalipikadong aplikante ay tatanggap ng konsiderasyon para sa pagtatrabaho nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, paniniwala sa relihiyon, kasarian, pinagmulan ng bansa, lipi, edad, katayuan sa pag-aasawa, oryentasyong sekswal, kapansanan sa isip, pisikal na kapansanan, o kondisyong medikal.