Mga Serbisyong Pang-adulto

A Pagpaplano ng Tao Ang diskarte ay ginagamit upang matulungan ang mga may sapat na gulang na may mga kapansanan sa pag-unlad na gumawa ng matalinong mga pagpipilian tungkol sa kung saan sila maninirahan at magtrabaho, at ang mga uri ng serbisyo at suporta na maaaring kailanganin. Ang bawat nasa hustong gulang na karapat-dapat para sa mga serbisyong pang-rehiyon ay may isang pangkat sa pagpaplano na kasama ang taong gumagamit ng mga serbisyo, isang kawani ng sentrong pangrehiyon, at sinumang hiniling na maging kasapi ng koponan ng indibidwal na tumatanggap ng mga serbisyo. Ang koponan ay nagtutulungan upang makilala ang mga serbisyong kinakailangan upang matulungan ang tao na humantong sa isang mas independiyenteng pamumuhay, upang suportahan ang mga pagpipilian kung saan nila nais tumira, kung paano at kanino nila pinili na gugulin ang araw, at maitayo ang kanilang mga pag-asa at pangarap para sa hinaharap .

nagtatrabaho sa computer

Ang mga kasanayan sa computer ay mahalaga para matuto ang lahat

Maaaring kasama sa Mga Serbisyo sa Kasarian ang:

Makipag-ugnay sa iyong Coordinator ng Serbisyo upang lumikha o gumawa ng mga pagbabago sa iyong Individual Program Plan (IPP) upang matagumpay na lumipat sa adulthood.