Mga Pasilidad sa Pangangalagang Pangkomunidad

Ang Mga Pasilidad ng Pangangalaga sa Komunidad (CCF) ay lisensyado ng Community Care Licensing Division ng Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng Estado upang magbigay ng 24 na oras na pangangalaga sa tirahan sa mga bata at matatanda na may mga kapansanan sa pag-unlad na nangangailangan ng personal na serbisyo, pangangasiwa, at / o tulong na kinakailangan. para sa pangangalaga sa sarili o pagpapanatili ng mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay. Batay sa mga uri ng serbisyong ipinagkakaloob at mga taong pinaglingkuran, ang bawat CCF ay binili ng isang panrehiyong sentro ay itinalaga ng isa sa mga sumusunod na antas ng serbisyo:

  • SERVICE LEVEL 1: Limitado ang pangangalaga at pangangasiwa para sa mga taong may mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili at walang mga problema sa pag-uugali.
  • SERVICE LEVEL 2: Pangangalaga, pangangasiwa, at hindi sinasadyang pagsasanay para sa mga taong may ilang mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili at walang mga pangunahing problema sa pag-uugali.
  • ANTAS NG SERBISYO 3: Pangangalaga, pangangasiwa, at patuloy na pagsasanay para sa mga taong may makabuluhang mga kakulangan sa mga kasanayan sa pagtulong sa sarili, at / o ilang mga limitasyon sa pisikal na koordinasyon at kadaliang kumilos, at / o nakakagambala o nakakasakit sa sarili na pag-uugali.
  • SERVICE LEVEL 4: Pangangalaga, pangangasiwa, at pinangangasiwaang propesyonal para sa mga taong may mga depisit sa mga kasanayan sa tulong sa sarili, at / o matinding pagkasira sa pisikal na koordinasyon at kadaliang kumilos, at / o malubhang nakakagambala o nakakasakit sa sarili na pag-uugali. Ang Antas ng Serbisyo 4 ay nahahati sa Mga Antas 4A sa pamamagitan ng 4I, kung saan ang mga antas ng kawani ay nadagdagan upang tumutugma sa tumataas na kalubhaan ng mga antas ng kapansanan.

Magbasa nang higit pa.