Pangangalaga sa Araw

Maaaring may mga oras na tinutukoy ng pangkat ng pagpaplano na kailangan ang pagpopondo ng sentrong pangrehiyon upang madagdagan ang mga gastos sa pangangalaga sa araw. Ang mga magulang at pamilya ay maaaring maging karapat-dapat para sa suplementong ito kung ang isang nag-iisang magulang na pamilya o kapwa magulang sa bahay ay nagtatrabaho o dumadalo sa isang programang edukasyong nakatuon sa bokasyonal sa mga oras na wala ang paaralan ng kliyente o isang programa at hindi magawa ng pamilya maghanap ng isang programa pagkatapos ng paaralan o pangkatang daycare na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng kliyente sa parehong halaga ng isang karaniwang umuunlad na bata.

Ang lahat ng mga mapagkukunang generic (pamayanan) ay susuriin, kasama ang Proteksyon na Pangangasiwa ng Mga Serbisyo ng Pagsuporta sa Home (IHSS), na maaaring magsilbing isang pangkaraniwang mapagkukunan na nakakatugon sa parehong pangangailangan tulad ng pag-aalaga ng bata.

Sa proseso ng pagtukoy kung ang bata ay karapat-dapat para sa mga serbisyo sa daycare, ang mga pamilya ay kinakailangang magsumite ng sumusunod na mga form kung naaangkop:

Kung karapat-dapat para sa mga serbisyo sa daycare, ang magulang ay may pananagutan sa paghahanap ng isang angkop na daycare provider.