Pagiging Karapat-dapat

Sinumang tao na naninirahan sa Sonoma, Solano, o Napa County, anuman ang edad o kita, sino pinaniniwalaan na may o nasa panganib na magkaroon ng kapansanan sa pag-unlad ay maaaring makatanggap ng intake assessment mula sa mga clinician upang matukoy kung siya ay karapat-dapat para sa mga serbisyo ng sentrong pangrehiyon. Ang kapansanan sa pag-unlad ay tinukoy bilang isang kapansanan na nangyayari bago ang edad na 18, ay lubos na hindi pinapagana, at inaasahang magpapatuloy nang walang katapusan.

Ang mga karapat-dapat na bata para sa Maagang Pagsisimula ay kinabibilangan ng mga sanggol o maliliit na bata (kapanganakan hanggang 36 na buwan) na:

 • magkaroon ng isang makabuluhang (25%) pagkaantala sa hindi bababa sa isang bahagi ng pag-unlad: komunikasyon, gross/fine motor, panlipunan/emosyonal, tulong sa sarili, at/o mga kasanayan sa pag-iisip,
 • magkaroon ng isang itinatag kondisyon ng panganib na may isang kilalang posibilidad ng nagiging sanhi ng isang kapansanan o pagkaantala, o
 • mayroong matinding paningin, pandinig, o orthopaedic ("mababa lamang ang insidente") na kundisyon,
 • ay nasa "mataas na panganib" na makaranas ng mga pagkaantala sa pag-unlad o mga kapansanan dahil sa isang kumbinasyon ng mga biomedical na kadahilanan sa panganib

Early Start Informational Packet

Mga karapat-dapat na indibidwal (3 taong gulang at mas matanda) na may mga sumusunod mga kapansanan sa pag-unlad ay kinabibilangan ng:

 • Intelektwal na Kapansanan
 • Cerebral Palsy
 • Himatay
 • Autism

Ang mga taong may kondisyon ng hindi pagpapagana ay may kaugnayan sa kakulangan sa intelektwal, na nangangailangan ng paggamot na katulad ng kinakailangan para sa mga indibidwal na may kapansanan sa intelektwal ay maaaring isaalang-alang din para sa pagiging karapat-dapat sa sentrong pang-rehiyon.

Ang aplikante ay dapat ding magkaroon ng isang malaking kapansanan. Ang "malaking kapansanan" ay nangangahulugang:

 1. Ang isang kondisyon na nagreresulta sa isang malaking kapansanan ng nagbibigay-malay at / o sosyal na paggana, na kumakatawan sa sapat na pagpapahina upang mangailangan ng interdisciplinary na pagpaplano at koordinasyon ng mga espesyal o generic na mga serbisyo upang tulungan ang indibidwal sa pagkamit ng maximum na potensyal at:
 2. Ang pagkakaroon ng makabuluhang limitasyon sa pag-andar, tulad ng tinutukoy ng sentrong pang-rehiyon, sa tatlo o higit pa sa mga sumusunod na larangan ng pangunahing aktibidad ng buhay, na angkop sa edad ng taong:
  1. Matatanggap at mapagpapahayag na wika
  2. Pag-aaral
  3. Pag-aalaga sa sarili
  4. Kadaliang mapakilos
  5. Direksyon sa sarili
  6. Kapasidad para sa malayang pamumuhay
  7. Ekonomiya sa kasarinlan

Ang kapansanan sa pag-unlad ay hindi dapat isama ang mga kundisyon ng handicapping na:

 1. Tanging saykayatriko disorder kung saan may kapansanan sa paggana ng intelektwal o panlipunan na nagmula bilang isang resulta ng psychiatric disorder o paggamot na ibinigay para sa isang karamdaman. Ang nasabing mga karamdaman sa psychiatric ay may kasamang psycho-social deprivation at / o psychosis, matinding neurosis o pagkatao ng pagkatao kahit na kung saan ang panlipunan at intelektuwal na paggana ay naging seryosong kapansanan bilang isang integral na pagpapakita ng karamdaman.
 2. Mga solong pag-aaral lamang ang mga kapansanan.  Ang isang kapansanan sa pag-aaral ay isang kondisyon na nagpapakita bilang isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng tinantiyang potensyal na nagbibigay-kakayahan at aktwal na antas ng pagganap sa pag-aaral at hindi resulta ng pangkalahatan na kapansanan sa intelektwal, edukasyon o psycho-social na pag-aalis, sakit sa isip o pagkawala ng pandama.
 3. Lamang pisikal na likas na katangian. Kasama sa mga kundisyong ito ang mga katutubo na anomalya o kundisyon na nakuha sa pamamagitan ng sakit, aksidente, o maling pag-unlad na hindi nauugnay sa isang kapansanan sa neurological na nagreresulta sa isang pangangailangan para sa paggamot na katulad ng kinakailangan para sa kapansanan sa intelektuwal.

PAANO IPINAHAYAG PARA SA MGA SERBISYO