Paano Mag-aplay para sa Mga Serbisyo

Upang mag-aplay para sa mga serbisyo; ang mga magulang, mga hindi karapat-dapat na matatanda, mga legal na tagapag-alaga o mga conservator ay dapat makipag-ugnayan sa Coordinator ng Paggamit ng Referral sa 707-256-1180 o intake@nbrc.net. Ang mga batang wala pang 3 taong gulang ay ire-refer sa Maagang Pagsisimula. Ang Intake Referral Coordinator, alinman ang gagawa ng referral para sa takdang-aralin, o ire-refer ang tumatawag sa naaangkop na mapagkukunan ng pamayanan.

Magaganap ang isang komprehensibong pakikipanayam sa paggamit at kinakailangang harapin ang pagpupulong ng aplikante. Ang mga Aplikante at kanilang pamilya ay maaaring magsumite ng malayang pagtatasa para sa pagsasaalang-alang ng NBRC. Susuriin ng NBRC ang lahat ng magagamit na pagtatasa medikal, pang-edukasyon, pag-unlad at sikolohikal. Maaaring mangailangan ang NBRC ng karagdagang mga pagtatasa na pinopondohan ng NBRC o isang pangkaraniwang mapagkukunan na magagamit sa aplikante sa pamayanan. Walang gastos sa aplikante para sa pagtatasa na ibinigay ng NBRC.

Kapag naibigay na ang lahat ng dokumentasyon at nakumpleto ang mga pagsusuri at ulat, susuriin ang impormasyon upang matukoy kung natutugunan ng aplikante ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

KUNG WALA KAMI:

Ang aplikante ay aabisuhan tungkol sa mga resulta ng pagpapasiya sa pagiging karapat-dapat at bibigyan ng isang Coordinator ng Serbisyo. Ang Service Coordinator ay makikipagpulong sa pamilya sa loob ng 60 araw upang makumpleto ang Indibidwal na Plano ng Programa (IPP).

KUNG HINDI KARAPATAAN:

Nakipag-ugnay ang aplikante at aabisuhan tungkol sa mga resulta ng pagpapasiya sa pagiging karapat-dapat. Ang mga rekomendasyon at referral sa pamayanan ay ginawa upang suportahan ang indibidwal. Ang isang Paunawa ng Aksyon ay pinadalhan ng sertipikadong mail sa loob ng 5 araw ng pagtatrabaho mula sa petsa ng pagpapasiya ng pagiging hindi karapat-dapat.

PORMAL AT DOKUMENTASYON NA KINAKAILANGAN PARA SA APLIKASYON SA NBRC:

  1. Application para sa NBRC
  2. Form ng Paggamit ng Katanungan
  3. Form ng Pormularyo ng Larawan / Video
  4. Pahintulot at Awtorisasyon na Bitawan at Makuha ang Impormasyon
  5. Mga porma ng release ng HIPAA o Kaiser
  6. Katunayan ng seguro
  7. Katunayan ng Conservatorship o Power of Attorney
  8. Katunayan ng Pag-ampon o Legal na Pag-aalaga
  9. Espesyal na Tiwala ng Pangangailangan
  10. Mga Form ng Pagpaparehistro ng Botante

Kung ikaw ay interesado sa pag-aaplay para sa mga serbisyo ng Lanterman mangyaring kumpletuhin ang pakete ng pag-uusisa ng paggamit.

Tatawagan ka ng isang Coordinating Referral Coordinator sa lalong madaling panahon upang talakayin ang mga susunod na hakbang ng proseso ng paggamit.

INQUIRY packet Spanish

NBRC Intake Enquiry Packet