Batas sa Serbisyo sa Kalusugan ng Isip (MHSA)

Ang North Bay Regional Center ay ginawaran ng pagpopondo mula sa Mental Health Services Act (MHSA) sa pakikipagtulungan ng California Department of Mental Health at ng Department of Developmental Services. Dalawang magkahiwalay na programa ang nilikha gamit ang pagpopondo na ito:

  • Pagbuo ng mga Tulay: Pagtugon sa mga Pangangailangan ng mga Indibidwal na Nasuri na may Kondisyon sa Kalusugan ng Pag-iisip at isang Kapansanan sa Pag-unlad, ay isang 3 taong kontrata na inilunsad sa isang kaganapan sa kumperensya noong Marso 7 at 8, 2012. Ang pokus ay pahusayin ang mga sistema at suporta ng komunidad sa pamamagitan ng naka-streamline na pakikipagtulungan at koordinasyon ng mga serbisyo sa pagitan ng tri-county na mental health at developmental disability programs. Tingnan ang kurikulum ng kumperensya dito: NBRC- Pag-unawa sa Mga Taong may Dual Diagnosis  at NBRC- Pagsuporta sa mga Indibidwal na may ID/MH

Building Bridges- Mga Tala sa Pinagsanib na Pagpupulong ng Taskforces

Manwal ng Proyekto ng Building Bridges

Pag-follow-up Survey ng Building Bridges

  • Project Connect, ang pangalawang programa, ay isang tatlong taong proyekto na nakatuon sa kalusugan ng isip at kagalingan ng mga maliliit na bata (kapanganakan-limang taong gulang). Ang layunin ng proyekto ay upang isulong ang pagbuo ng isang inter-organisational system ng coordinated, naaangkop sa kultura na mga serbisyo sa kalusugan ng kaisipan ng sanggol at maagang pagkabata na sumusuporta sa panlipunan-emosyonal na kalusugan at kagalingan ng mga bata sa tatlong county na ito. Para matuto pa tungkol sa Project Connect, pindutin dito.

 

Iba pang mga proyekto ng MHSA ng estado:

  • Pag-asa sa Proyekto ay nagbibigay ng impormasyon kung paano susuportahan ang isang taong may kapansanan sa pag-unlad at kondisyon sa kalusugan ng isip