Social Security & MediCal / Medicare

Sosyal na kaligtasan

Mga Lokasyon sa Opisina ng Social Security

Isang pederal na programa ng Estados Unidos ng seguro sa lipunan at mga benepisyo na binuo noong 1935. Ang mga benepisyo ng programang Panseguridad ay kasama ang kita sa pagretiro, kita sa kapansanan, Medicare at Medicaid, at mga benepisyo sa kamatayan at nakaligtas. Ang Social Security ay isa sa pinakamalaking programa ng gobyerno sa buong mundo, na nagbabayad ng daan-daang bilyong dolyar bawat taon.

Batay sa taong ipinanganak, ang mga benepisyo sa pagreretiro ay maaaring magsimula sa edad na 62 at hanggang huli na sa edad na 67. Ang halaga ng natanggap na kita ay batay sa average na sahod na nakuha sa buong buhay ng manggagawa, na may isang maximum na nakakalkulang halaga na $ 102,000 hanggang sa 2008. Karapat-dapat din ang mga mag-asawa na makatanggap ng mga benepisyo sa Social Security, kahit na mayroon silang limitado o walang mga kasaysayan ng trabaho.

Supplemental Security Income -SSI

Ang Supplemental Security Income (SSI) ay isang Pederal na programa sa dagdag na kita na pinondohan ng mga pangkalahatang kita sa buwis (hindi mga buwis sa Social Security):

  • Ito ay dinisenyo upang tulungan ang mga may edad na, bulag, at may kapansanan, na may maliit o walang kita; at
  • Nagbibigay ito ng pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan para sa pagkain, pananamit, at kanlungan.

 

CalFresh para sa Mga Tatanggap ng SSI

 CLICK LINK LINK para sa mga sheet ng impormasyon sa maraming wika

CalFresh, na kilala bilang pederal bilang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), nagbibigay ng buwanang mga benepisyo sa pagkain sa ilang mga indibidwal at pamilya na may mababang kita. Ang halaga ng mga benepisyo na natatanggap ng sambahayan ay batay sa laki ng sambahayan, mabibilang na kita, at buwanang gastos, tulad ng upa at mga kagamitan. Ang programa ay nagbibigay ng buwanang benepisyo sa isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card na maaaring magamit sa mga grocery store at mga merkado ng mga magsasaka na tumatanggap ng mga EBT card.

 

Ang mga Benepisyo para sa mga Matatanda ay Nawala sa Bago 22

Ang isang may sapat na gulang na may kapansanan bago ang edad na 22 ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng anak kung ang isang magulang ay namatay o nagsimulang tumanggap ng mga benepisyo sa pagretiro o kapansanan. Isinasaalang-alang namin itong isang "anak" na benepisyo dahil ito ay binabayaran sa tala ng mga kita sa Social Security ng magulang.

Ang "pang-nasa hustong gulang na bata" - kasama na ang isang ampon, o, sa ilang mga kaso, ang isang apong anak, apo, o apong apo - ay dapat walang asawa, edad 18 o mas matanda, at may kapansanan na nagsimula bago ang edad na 22.

 

·Suporta sa Trabaho para sa mga Kabataan

Isang gabay sa mga benepisyo para sa mga batang may kapansanan.

MediCal

Ang Medi-Cal ay programa ng Medicaid ng California. Ito ay isang programa sa segurong pangkalusugan sa publiko na nagbibigay ng kinakailangan serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga indibidwal na may mababang kita kabilang ang mga pamilya na may mga anak, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, pangangalaga, mga buntis, at mga taong may mababang kita na may mga tukoy na sakit tulad ng tuberculosis, kanser sa suso o HIV / AIDS. Ang Medi-Cal ay pantay na pinopondohan ng gobyerno ng Estado at pederal.

 

Medicare

Ang Medicare ay para sa mga nakatatanda at ilang mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad na ang mga magulang ay nagretiro na, naging hindi pinagana ang kanilang sarili, o na namatay. Alamin ang tungkol sa mga plano sa kalusugan ng Medicare, na nagbibigay ng mga benepisyo ng Bahagi A at Bahagi B sa mga taong may Medicare, at kung ano ang saklaw ng Bahagi D. Kasama sa mga plano ang Medicare Advantage, Medicare Medical Savings Account (MSA), at Medicare Cost plan. Nag-aalok ang Center for benefit ng mga mapagkukunan sa English at Spanish upang matulungan ang pag-navigate sa mga kumplikado ng mga programang ito. Magbasa nang higit pa dito.