Estado at Pederal

 

Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad  Ang DDS ay ang ahensiya kung saan ang Estado ng California ay nagbibigay ng mga serbisyo at suporta sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad.

 • Lanterman Act Ito ang batas ng California na nagsasabi na ang mga taong may kapansanan sa pag-unlad at ang kanilang mga pamilya ay may karapatan na makuha ang mga serbisyo at suporta na kailangan nila upang mabuhay tulad ng mga taong walang kapansanan
 • Maagang simula Ang mga pamilya na ang mga sanggol o sanggol ay mayroong pagkaantala o kapansanan sa pag-unlad o isang itinatag na kalagayang peligro na may mataas na posibilidad na magresulta sa isang pagkaantala ay maaaring karapat-dapat makatanggap ng isang "Maagang Simula" sa California. Magbasa nang higit pa.

Corner ng Consumer

 • Impormasyon tungkol sa mga publikasyon, mapagkukunan, at marami pang iba.

Programa sa Paglahok sa Pamilya ng Pamilya

 • Itinatag para sa layunin ng pagtatasa ng isang pakikilahok sa gastos sa mga magulang ng mga bata na tumatanggap ng tatlong partikular na serbisyo sa sentrong pang-rehiyon: pag-aalaga sa araw, pahinga, at / o kamping.

Mga Lathalain at Mapagkukunan

Mga Apela, Reklamo at Komento

 • Mag-click dito upang ma-access ang isang bilang ng mga pormal na proseso na itinatag para sa paghawak ng mga apela at reklamo.

Association of Regional Agencies Center (ARCA)

 • Ang Association of Regional Agencies Center (ARCA) ay kumakatawan sa mga nagsasarili na sentrong pang-rehiyon upang tulungan at isulong ang layunin at utos ng Lanterman Developmental Disabilities Services Act. Bilang isang tagataguyod para sa mga miyembro ng sistema ng sentrong pang-rehiyon, itinataguyod ng ARCA ang patuloy na karapatan ng mga indibidwal na may kapansanan sa pag-unlad sa lahat ng mga serbisyo na nagbibigay-kakayahan sa buong pagsasama ng komunidad.

Konseho ng Estado ng California sa mga Kapansanan sa Pag-unlad

 • Itinatag ng batas ng estado at pederal bilang independiyenteng ahensiya ng estado upang matiyak na ang mga taong may kapansanan sa pag-unlad at kanilang mga pamilya ay tumatanggap ng mga serbisyo at suporta na kailangan nila.

Mga Amerikanong may Kapansanan Act (ADA)

 • Ipinagbabawal ang diskriminasyon laban sa mga taong may kapansanan sa trabaho, transportasyon, pampublikong tirahan, komunikasyon, at mga gawain sa pamahalaan. Ang ADA ay nagtatatag din ng mga kinakailangan para sa mga serbisyo ng relay ng telekomunikasyon.

Trabaho

Kagawaran ng Rehabilitasyon ng California

 • nakikipagtulungan sa mga mamimili at iba pang stakeholder upang magbigay ng mga serbisyo at adbokasiya na nagreresulta sa trabaho, malayang pamumuhay at pagkakapantay-pantay para sa mga indibidwal na may mga kapansanan.

Department of Development Employment- CalJobs

 • ang online na mapagkukunan upang mag-navigate sa mga serbisyo ng workforce ng California na nagbibigay ng impormasyon sa pagtatrabaho at labor market para sa estado ng California. Pinapayagan ng pinahusay na system ang mga gumagamit na madaling maghanap ng mga trabaho, bumuo ng mga résumé, o ma-access ang mga mapagkukunan ng karera

Mga Benepisyo sa Kapansanan 101

 • mga tool at impormasyon tungkol sa pagsakop sa kalusugan, mga benepisyo, at trabaho. Maaari kang magplano nang maaga at matutunan kung paano magkasama ang trabaho at mga benepisyo