Huling Panuntunan ng HCBS

Pagtatasa sa sarili ng HCBS

Alinsunod sa Welfare and Institutions Code section 4519.2 (b), ang bawat sentrong pangrehiyon ay dapat mag-post ng impormasyon sa pagsunod sa Pangwakas na Panuntunan ng Home and Community-Based Services (HCBS) sa website nito, at dapat mag-update ng impormasyon nang hindi bababa sa kada anim na buwan. Ang impormasyon sa pagsunod sa ibaba ay batay sa data ng self-assessment ng provider na nakuha noong Oktubre 2021.

HCBSFinalRuleComplianceReport100121 NBRC

Pangkalahatang Impormasyon

Anunsyo: Bilang tugon sa pandemya ng COVID-19, noong 7/14/2020 ang Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) ay pinalawig ang huling deadline ng pagsunod sa HCBS Final Rule sa isang karagdagang taon.

Ang petsa ng pagsunod sa HCBS ay 3/17/2023.

Ang tukoy na patnubay ng CMS patungkol sa extension na ito at madalas na mga katanungan ay matatagpuan dito.

Huling Pangkalahatang Panuntunan ng CMS HCBS

Sa California, ang mga taong may kapansanan sa intelektwal at pag-unlad ay binibigyan ng maraming serbisyo dahil sa Batas ng Lanterman. Marami sa mga serbisyong ito ay binabayaran ng may pang-estado at pederal na pera mula sa mga pederal na Sentro para sa Medicare at Medicaid Services (CMS). Samakatuwid, ang estado at mga tagapagbigay ng serbisyo ay dapat sumunod sa tinatawag na Panuntunang Panuntunan sa Tahanan at Pamayanan na Batay sa Komunidad (HCBS).

Partikular na nakilala ng DDS na nalalapat ang mga regulasyon ng Pangwakas na Panuntunan sa mga nagbibigay ng mga sumusunod na code ng serbisyo:

  • Tirahan: 096, 113, 904, 905, 910, 915, 920
  • Mga Programa ng Araw: 028, 055, 063, 475, 505, 510, 515, 855
  • Mga Programa sa Trabaho: 950, 954

Ang mga patakarang ito ay binuo upang matiyak na ang mga indibidwal na tumatanggap ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta sa pamamagitan ng mga programa ng HCBS ay may ganap na pag-access sa mga benepisyo ng pamumuhay sa pamayanan at ng pagkakataon na makatanggap ng mga serbisyo sa pinagsamang setting na naaangkop.

Bilang bahagi ng panuntunang pederal, ito ay mapanganib na ang mga indibidwal at pamilya ay may pagkakataon na makipagtulungan sa mga service provider tungkol sa mga serbisyong kanilang natanggap.

Mga Madalas na Itanong sa DDS
HCBS Pangwakas na Mga Mapagkukunan ng Pinagmumulan

Pagtatasa sa sarili ng HCBS

Anunsyo: Bilang tugon sa pandemikong COVID-19, noong 8/8/2020 ay pinalawak ng DDS ang kinakailangang petsa ng Pagsusuri sa Sarili ng HCBS hanggang 8/31/20. Ang panahon ng Sariling Pagtatasa ay sarado na. Partikular na direktiba ng DDS patungkol sa extension na ito ay matatagpuan dito.

Alinsunod sa Welfare and Institutions Code section 4519.2 (b), ang bawat sentro ng rehiyon ay dapat mag-post ng Impormasyon sa Pagsunod sa Pangwakas na Panuntunan sa Bahay at Pamayanan (HCBS) sa website nito, at dapat i-update ang impormasyon nang hindi gaanong mas madalas kaysa sa bawat anim na buwan. Ang impormasyon sa pagsunod sa ibaba ay batay sa data ng pagtatasa sa sarili ng provider na nakuha noong Setyembre 1, 2020.

Mga Garantiyang Pagsunod sa HCBS

Bilang pagkilala na ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay kailangang magpatuloy sa mga hakbang patungo sa pagbabago ng kanilang mga serbisyo, ang 2020 na ipinatupad na badyet ay naglalaman ng $ 15 milyon upang pondohan ang mga pagbabago na kinakailangan para sa mga tagapagkaloob na magkakasunod sa mga patakaran ng HCBS sa pamamagitan ng March 2023.

Ang impormasyon tungkol sa proseso ng pagpopondo ng HCBS Compliance Grant, sa pamamagitan ng piskal na taon, ay magagamit sa website ng DDS:
Inaprubahan na Konsepto ng DDS HCBS sa lugar ng pagkuha ng NBRC:
NBRC HCBS Grant Tagubilin Panuto: