Mga Serbisyong Nakabatay sa Bahay at Komunidad Virtual na Pagsasanay 2/23 at 2/26

Ang susunod na virtual na pagsasanay ng HCBS at My Rights ay gaganapin sa Huwebes, Pebrero 23rd sa 5pm at Linggo Pebrero 26th sa 2pm sa pamamagitan ng Zoom. Ang hands-on workshop na ito ay magtuturo sa mga indibidwal na tumatanggap ng mga serbisyo kung paano maaaring makaapekto ang HCBS Final Rules sa pang-araw-araw na buhay at mag-alok ng mga tool para sa self-advocacy. Mangyaring mag-email project@aloconsultation.com upang magrehistro.