Kinakailangan ang Input ng Kontrata sa Pagganap

Ang Welfare & Institutions Code section 4629(c) ay nag-aatas sa mga kontrata ng Department of Developmental Services sa mga sentrong pangrehiyon na isama ang taunang mga layunin sa pagganap. Ang mga layunin sa pagganap ay dapat na binuo sa pamamagitan ng isang pampublikong proseso na may input mula sa mga stakeholder.

Kailangan ng NBRC ang iyong input sa mga nakaplanong aktibidad kung paano maaabot ng NBRC ang mga layunin nito sa pagganap. Mangyaring mag-click sa link sa ibaba upang suriin ang draft ng Kontrata sa Pagganap ng NBRC para sa taong kalendaryo 2023.

Plano ng Kontrata sa Pagganap 2023-DRAFT

Mangyaring magpadala ng input at/o mga mungkahi ng mga nakaplanong aktibidad upang matulungan ang NBRC na makamit ang mga layunin ng pagganap nito services@nbrc.net  sa pamamagitan ng Setyembre 23, 2022.

Ang huling NBRC Performance Contract Plan ay ipapakita sa NBRC's Board of Directors sa kanilang pulong sa Oktubre 5, 2022.