Pokus na Pagpupulong sa Tagalog/ NBRC Focus Group

Sa ika-27 ng Hunyo, ang NBRC ay magho-host ng Focus Group sa Tagalog upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng ating komunidad na nauugnay sa wika at kultura. Iho-host ang pulong na ito sa pamamagitan ng Zoom mula 6:00pm hanggang 7:30pm. Mangyaring sumangguni sa mga flyer para sa karagdagang impormasyon. Ang mga pamilya at indibidwal na pinaglilingkuran ng NBRC ay makakatanggap ng gift card para sa pakikilahok.

Sa Hunyo 27, ang NBRC ay mag-hohost ng pokus na pagpupulong na nasa tatlong wika para maintindihan ang mga pangangailangan ng komunidad na may kaugnayan sa kanilang sariling wika at kultura. oras ay 6:00pm-7:30pm sa Zoom. Sumanguni na lamang sa flyers para sa impormasyon. Ang mga kliyente at pamilya ng mga kliyente ay makakatanggap ng gift card para sa kanilang pagdadalo.