Pangkalahatang-ideya ng Regional Center

Ano ang natatangi sa mga sentrong pangrehiyon ng California? Ang mga ito ay hindi pangkalakal, pribadong mga korporasyon na nakikipagkontrata sa mga serbisyo ng Department of Developmental upang magbigay o mag-coordinate ng mga serbisyo at suporta para sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad. Mula sa front-end Service Coordination hanggang sa behind-the-scenes na Suporta sa Negosyo, lahat tayo ay nagtutulungan tungo sa ating layunin sa pinakamahusay na pagsuporta sa mga indibidwal na ating pinaglilingkuran!