Self-Determination Program Webinar sa ika-30 ng Marso

Ikaw ba ay isang kliyente o miyembro ng pamilya ng isang kliyente ng sentrong pangrehiyon? Alamin kung paano ka maaaring bigyan ng kapangyarihan ng Self-Determination Program sa Huwebes ika-30 ng Marso sa 2pm-3pm! Upang magparehistro mangyaring i-scan ang QR Code sa flyer o bisitahin ang sumusunod na link https://bit.ly/SDP3-30