Mga Ulat ng Espesyal na Insidente

Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng COVID-19 SIR

Noong Marso 25, 2020 Ang Department of Developmental Services ay naglabas ng isang direktiba Direksyon ng DDS 01032520 - Mga Pag-uulat na Insidente na nauugnay sa COVID-19 sa SANDIS na may direksyon sa mga vendor kung saan ang mga insidente na nauugnay sa COVID-19 ay dapat na Espesyal na Mga Ulat sa Insidente (SIR). Nasa ibaba ang mga tukoy na insidente na kinakailangan upang maiulat bilang SIRs:

 • Ang isang indibidwal ay nagkaroon direktang pakikipag-ugnay kasama ang mga kawani ng provider na sumubok ng positibo para sa COVID-19;
 • Ang isang indibidwal ay nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 at nakatanggap ng medikal na atensyon sa isang ospital, emergency room o kagyat na pangangalaga sa klinika dahil sa mga sintomas ng COVID;
 • Isang indibidwal nasubok na positibo para sa COVID-19;
 • Isang indibidwal ang kamatayan ay nauugnay sa COVID-19, alinman sa pamamagitan ng nakumpirmang positibong pagsusuri ng COVID-19 o ng medikal na diagnosis na hindi nakumpirma ng pagsubok

Pakitingnan ang Flow Chart ng Pag-uulat ng COVID-19 sa ibaba

Flow Chart ng Pag-uulat ng COVID

Mga Pamamaraan sa Espesyal na Insidente (SIR)

Ang lahat ng mga Regional Center Vendor at Mga Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga na nagsisilbi sa mga mamimili ng Regional Center ay kinakailangan sa ilalim ng Kodigo ng Mga Regulasyon ng California upang iulat ang Mga Espesyal na Insidente na kinasasangkutan ng mga mamimili sa Regional Center sa loob ng 24 na oras mula sa insidente. Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa pag-uulat na nakabalangkas sa TITLE 17, ang Regional Center ay mayroon ding mga tukoy na kinakailangan sa pag-uulat para sa mga vendor para sa iba pang mga uri ng Espesyal na Mga Insidente na hindi nakalista sa mga regulasyon.

Kinakailangan namin na ang lahat ng mga Vendor at Pangmatagalang Pasilidad ng Pangangalaga:

 •  Abisuhan ang North Bay Regional Center Special Incident (SIR) Coordinator sa pamamagitan ng telepono (707-256-1259);
  sa pamamagitan ng fax (707-256-1270); o email (SIR@NBRC.net) ng lahat ng mga espesyal na pangyayari sa loob ng 24 na oras ng kaalaman tungkol sa insidente.
 •  Magsumite ng nakasulat na ulat sa loob ng mga oras na 48: NBRC SIR Coordinator Fax # (707) 256-1270 o email: SIR@nbrc.net
 • I-notify ang naaangkop na paglilisensya (CCL, DHCS, Pampublikong Kalusugan, APS, Ombudsman, Pulisya, atbp) na entity bawat regulasyon.
 • Abisuhan ang responsableng tao, (ibig sabihin, magulang, tagapag-alaga, conservator) sa bawat kinakailangan.
 • Isumite ang pag-update sa North Bay Regional Center sa loob ng 30-araw, kung naaangkop

Ulat ng Espesyal na Insidente
(Ang link sa itaas ay magda-download ng isang formable PDF form sa iyong computer)

Impormasyon tungkol sa pagnanakaw dito: PDF SIR Form Information)

Ang Vendor Trainings, kasama ang SIR ay matatagpuan dito: 

Mga kategorya ng SIR bawat T17

Impormasyon sa Pagpigil

Checklist ng pagpipigil

Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng Pagpigil

Pag-uulat ng Mga Kinakailangan para sa Mga Vendor ng Krisis o Mga Serbisyo sa Residential

RD-Memo-rev-10.1.18

Napa County APS/ Napa County CPS / Napa County Victim Witness

Solano County APS/ Solano County CPS / Solano County Victim Witness

Sonoma County APS/ Sonoma County CPS / Sonoma County Victim Witness

Mga Pangangalaga sa Pag-aalaga ng Komunidad (CCL) / Pamagat 22 Regulations