Pamagat 17

Pamagat 17 ay isang bahagi ng Code of Regulations ng California na naglalaman ng mga regulasyon na nauukol sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad (DDS) pati na rin ang iba pang mga regulasyon. Ang mga nauukol sa DDS, na nagsisimula sa Seksyon 50201, ay sumasakop sa mga bayarin sa magulang, salungat sa interes ng code, mga patakaran para sa pagsasagawa ng pananaliksik, mga karapatan ng kliyente, mga pagsusuri sa pananalapi at mga apela, makatarungang pagdinig, mga pamamaraan ng vendorization, mga pamamalakad ng administratibong sentro ng rehiyon at mga pamamaraan, mga pamantayan at rate-setting mga pamamaraan para sa mga programa na nakabase sa komunidad at mga serbisyo sa pamamahinga sa bahay, at pangangalaga sa pasilidad ng pasilidad at serbisyo.