Wellness & Safety Bulletin: Pag-iwas sa Krimen

Alamin kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mabawasan ang posibilidad na maging biktima ng isang krimen, at kung ano ang gagawin kung mabiktima. Available ang impormasyon sa website ng DDS sa seksyong Wellness Toolkits: DDS Wellness Toolkit.

Para sa mga Self-Advocates at Pamilya:

Para sa mga Vendor at Direct Service Provider: