Pokus na Pagpupulong sa Tagalog/ NBRC Focus Group

On April 28th, NBRC will be hosting a Focus Group in Tagalog to better understand the needs of our community as they relate to language and culture. This meeting will be hosted in person from 11:00am to 12:30pm at the Solano County Events Center in Fairfield. Please refer to the flyers for more information. Families and individuals served by NBRC will receive a gift card for participating.

Sa Abril 28, ang NBRC ay magho-host ng pukos na pagpupulong sa Tagalog para maintindihan ng maigi ang mga pangangailangan ng komunidad at ano ang koneksyon nito sa kanilang wika at kultura. Ang pagpupulong na ito ay sa personal, 11:00 AM -12:30 PM, sa Solano County Events Center sa Fairfield. Paki basa na lamang ang flyer para sa karagdagang impormasyon. Ang mga kliyente at mga pamilya na tumatanggap ng serbisyo sa NBRC ay tatanggap ng gift card dahil sa kanilang pagdadalo.