QHIA-19 Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Khoom Siv

Yam uas yuav tsum paub txog NPAJ Tshuaj Tiv Thaiv


Txhaj tshuaj

Cov tshuaj tiv thaiv tuaj yeem tau txais los ntawm kev hu rau koj tus kws khomob lossis thawj sau npe los ntawm California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (CDPH) hauv lub nroog uas koj ua haujlwm lossis nyob. Txhua lub chaw haujlwm hauv Lub Chaw hauv Cheeb Tsam hauv California uas muaj hnub nyoog 16 xyoo lossis tshaj saud tau txais kev txhaj tshuaj pib lub sijhawm 3/15/21. Thov nco ntsoov tias kev tsim nyog rau kev txhaj tshuaj tsis tuaj yeem lav tab sis kev nkag mus txhaj tshuaj vim tsis muaj tsawg.

Napa Lub Zos: https://www.countyofnapa.or3/11/21 & 3/12/21 -g/3096/COVID-19-Vaccines

Nroog Solano: https://solanocounty.com/depts/ph/coronavirus_links/covid_19_vaccines.asp

Nroog Sonoma: https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/phase-1-details/


Cuv npe rau Kev Tshuaj Tiv Thaiv

Cov chaw no tuaj yeem siv rau txhua lub nroog los pab txhawm rau teem sijhawm rau kev txhaj tshuaj.

Tseem hwv Tsoom Fwv Nyiaj Khw Muab Tshuaj tab tom muab kev nce ntxiv raws li cov khoom muaj, nrog xaiv cov chaw muag tshuaj muaj kev muab tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau cov neeg tsim nyog.


Qhov Tshuaj Tiv Thaiv

Cov chaw txhaj tshuaj yuav muab kho tas li. Txheeb xyuas rov qab ua ntu zus rau cov ntaub ntawv tshiab.

Daim Ntawv Qhia Txog EUA (Janssen)

Nroog Solano:

Yog xav tau cov ntaub ntawv rau npe txhaj tshuaj tiv toj thov tiv toj rau koj Tus Kws Lis Haujlwm lossis email tshuaj tiv thaiv@nbrc.net.

Rau tag nrho cov khoom tsim nyog

  • Kev Kho Mob NorthBay - Chaw Kho Mob Taug Kev: Pfizer (2 koob tshuaj) muaj rau txhua tus neeg siv NBRC uas muaj hnub nyoog 16 lossis laus dua.

Nroog Sonoma:

Yog xav tau cov ntaub ntawv rau npe txhaj tshuaj tiv toj thov tiv toj rau koj Tus Kws Lis Haujlwm lossis email tshuaj tiv thaiv@nbrc.net.

Napa Lub Zos:

Yog xav tau cov ntaub ntawv rau npe txhaj tshuaj tiv toj thov tiv toj rau koj Tus Kws Lis Haujlwm lossis email tshuaj tiv thaiv@nbrc.net.

Cov Ntaub Ntawv Txuas