COVID - 19 Mga FAQ

May tanong ka?

I-email ang NBRC dito: COVID19questions@nbrc.net o tumawag sa amin sa 1 707--266 5367-

Impormasyon sa mga flyer: Ingles | Espanyol | tagalog

Mahal na NBRC Community,
Ang North Bay Regional Center (NBRC) ay mananatiling magagamit upang suportahan ka sa panahon ng napakahirap na oras na ito. Narito ang kasalukuyang katayuan ng aming mga tanggapan:
  • Dahil sa kasalukuyang kanlungan sa pagkakasunud-sunod ng lugar sa Sonoma, Solano at Napa County, ang aming mga tanggapan ay hindi na bukas sa publiko. Gayunpaman, ang aming tauhan ay nagtatrabaho nang malayuan at maaaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono o email.
Ang aming prayoridad ay tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng mga pinaglilingkuran namin at tiyakin na magpapatuloy ang mahahalagang serbisyo. Kung mayroon kang mga katanungan o kailangan ng tulong, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa (707) 256-1100 sa Napa at Solano Counties o (707) 569-2000 sa Sonoma County. Kung mayroon kang isang kagyat na pangangailangan sa labas ng oras ng opisina, mangyaring tumawag sa (800) 884-1594.
Salamat at mag-ingat,
Si Gabriel Rogin, Executive Director

Mga Madalas Itanong (FAQ) para sa aming Mga kliyente at Mga Pamilya:

Kaligtasan ng Virus para sa Mga Tao na may Kapansanan sa Pag-unlad

Mga Madalas na Itanong (Mga FAQ) para sa aming Community Provider Community:

TAGALOG  |  SPANISH

Sulat mula kay Courtney Singleton, Direktor ng Mga Serbisyo sa Komunidad


Mag-link sa Direksyon ng DDS:

https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/


Mga link sa Karagdagang Impormasyon sa COVID-19:

Nasa ibaba ang mga kapaki-pakinabang na website na patuloy na na-update sa kasalukuyang impormasyon sa COVID-19, (ang ilan ay tiyak sa ilang mga lugar na pang-heograpiya)

Ang World Health Organization (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement

Ang US Center for Control Disease at Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

Lisensya sa Pangangalaga ng Komunidad Ang Tagabigay ng Impormasyon ng Tagabigay ng Impormasyon (PIN) para sa Mga Programa ng Pang-adulto at Senior na inisyu ng Lisensya ng Pangangalaga sa Komunidad.

Patnubay para sa pag-aalaga ng mga tao sa bahay na hindi kailangang ma-ospital: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng California https://www.cdph.ca.gov/

Mga Opisina ng County sa Kalusugan ng Publiko